Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości stałych mieszanych oraz odpadów kuchennych

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH MIESZANYCH ORAZ ODPADÓW KUCHENNYCH

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa wywozu nieczystości stałych – odpadów komunalnych mieszanych oraz odpadów kuchennych z posesji Domu Pomocy Społecznej przy ul. I Armii WP 43. Wykonawca zapewni bezpłatny pojemnik na nieczystości stałe oraz odpadki kuchenne.

 1. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.
 1. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100 %.
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. do zapytania ofertowego;
 1. Sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie- cena powinna zawierać:
  1. wartość / usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
  2. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 1. Opis przedmiotu przygotowania oferty:
  1. należy ją przesłać w z zamkniętej kopercie na adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku  ul. I Armii WP 43 , 84-300 Lębork z dopiskiem „Zapytanie ofertowe”
  2. bądź należy ją przesłać na adres e-mail: sekretariat@dps2.lebork.pl lub  gospodarczy@dps2.lebork.pl
  3. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką jeden dla nieczystości stałych mieszanych, drugi dla odpadów kuchennych.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2015 r. do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.06.2015 r. o godzinie 13:15 w siedzibie zamawiającego.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Janusz Okoń – telefon: 059 862 11 41    

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku informuje, że w wyniku zebranych
ofert na wykonanie wywozu nieczystości wybrana została oferta firmy:
 
REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16
02-981 Warszawa
oddział Lębork
ul. Kossaka 91-95
84-300 Lębork
 
Cena oferty za pojemnik 1,1 m3 brutto: 86,80 zł
(słownie: osiemdziesiąt sześć złotych 80/100)
 
Cena oferty za pojemnik 120 l brutto: 21,60 zł
(słownie: dwadzieścia jeden złotych 60/100)
 
 
Lębork, dnia 22.06.2015 r