Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 dla DPS Nr 2 w Lęborku powyżej 30000 E