Dostawa sprzętu do czyszczenia i dezynfekcji dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

Utworzono: 18-10-2021

Oznaczenie sprawy: DPS-2-G.261.3.2021

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE

ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Dostawa sprzętu do czyszczenia i dezynfekcji dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu do czyszczenia i dezynfekcji dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku.

 1. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.
 2. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się ceną, zgodnością ze specyfikacją oraz doświadczeniem własnym w zakresie wcześniejszego użytkowania tych artykułów
 3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 3),
  2. Wypełniony i podpisany formularz zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2), 
  3. Wypełniony i podpisany projekt umowy,
  4. Kartę techniczną oferowanego wyrobu,
 4. Sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie - cena powinna zawierać:
  1. wartość / usługę określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  2. każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – dopuszcza się złożenie kilku wariantów asortymentu,
  3. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca i nie podlega waloryzacji w czasie trwania umowy.
 5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 6. Opis przedmiotu przygotowania oferty:
  1. należy ją przesłać na skrzynkę ePUAP – DPS2
  2. bądź należy ją przesłać na adres e-mail: gospodarczy@dps2.lebork.pl
  3. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2021 r. do godz. 11:00. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie nie rozpatrzona bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.10.2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Janusz Okoń – telefon: 59 862 11 41

Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku informuje, że w wyniku zebranych ofert na
"dostawę sprzętu do czyszczenia i dezynfekcji dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku" wybrana została oferta firmy:
 
Agapit Sp. z o.o.
ul. Marii-Zientary Malewskiej 26
10-302 Olsztyn