Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek_2021

Utworzono: 15-12-2020

Oznaczenie sprawy: DPS-2-G.261.8.2020

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (z późniejszymi zmianami) Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw pieluchomajtek.

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE

ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Stała współpraca w zakresie sukcesywnej dostawy pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 43, na podstawie wniosków wystawionych przez lekarza lub zamówionych przez Zamawiającego – szczegółowy opis w załączniku.

 1. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.
 2. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się ceną, zgodnością ze specyfikacją oraz doświadczeniem własnym w zakresie wcześniejszego użytkowania tych artykułów
 3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. Własny formularz ofertowy,
  2. Kartę techniczną oferowanego wyrobu,
  3. Wypis z krajowego rejestru sądowego.
 4. Sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie- cena powinna zawierać:
  1. wartość / usługę określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  2. każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – dopuszcza się złożenie kilku wariantów asortymentu,
  3. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca i nie podlega waloryzacji czasie trwania umowy.
 5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 6. Opis przedmiotu przygotowania oferty:
  1. należy ją przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku  ul. Wojska Polskiego 43 , 84-300 Lębork z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek dla DPS Nr2 w Lęborku”
  2. bądź należy ją przesłać na adres e-mail: gospodarczy@dps2.lebork.pl
  3. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2020 r. do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.12.2020 r. o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Janusz Okoń bądź Joanna Wrońska – telefon: 59 862 11 41
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku informuje, że w wyniku zebranych ofert na
sukcesywną dostawę pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku wybrana została oferta firmy:
 
Farmpol Sp. z o.o.
ul. Geodetów 11
80-298 Gdańsk