"POMORSKIE POMAGA"

Realizacja grantu w ramach projektu "Pomorskie pomaga"

Utworzono: 29-04-2021

Celem projektu „Pomorskie pomaga” jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, tym samym wpisuje się w przepis dotyczący trybu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Wartość projektu: 15 486 203 

Wkład Funduszy Europejskich: 13 051 771,88 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. - 31.12.2020 r.

W ramach projektu „Pomorskie pomaga” Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku otrzymał Grant, którego celem jest realizacja wsparcia dla pracowników domów pomocy społecznej w walce
z epidemiąCOVID-19.

W ramach Grantu wsparciem zostało objętych 18 pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 2, których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski . Otrzymany Grant został przeznaczony na wypłatę 5-miesięcznych dodatków dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę
z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek)

Otrzymany Grant:

DPS Nr 2 Lębork 120 350 zł

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"POMORSKIE POMAGA" grafika