DPS Nr 2

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i dla osób w podeszłym wieku. Posiada 58 osiem miejsc dla mieszkańców, w tym:

  • 28 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych,
  • 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku.

DPS spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 roku w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz.U. nr 217, poz. 1837) i jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa pomorskiego. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne. Dom respektuje zasadę podmiotowego i partnerskiego traktowania oraz akceptacji poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności mieszkańców.

DPS Nr 2 w Lęborku usytuowany jest w centrum miasta Lębork. Centralne usytuowanie Domu umożliwia łatwe i dogodne  dojście do placówek kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych miasta. Ogród stanowiący najbliższe otoczenie Domu oraz znajdujący się w pobliżu Park Miejski stwarzają korzystne warunki dla wypoczynku i relaksu mieszkańców.

W obiektach znajduje się 26 pokoi mieszkalnych wyposażonych w funkcjonalne meble i sprzęty. Wyposażenie i wystrój wnętrz pokoi mieszkalnych stwarza przytulną atmosferę - przeważnie urządzone są one według własnych upodobań mieszkańców.

Budynki Domu spełniają wszelkie wymogi dotyczące warunków sanitarnych, przeciwpożarowych oraz dostosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wyposażony jest w dźwig osobowy i windę, instalację alarmowo-przeciwpożarową i alarmowa-przyzywową jak i stały monitoring.

Wszyscy mieszkańcy Domu mają możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, a także do ich potrzreb i zainteresowań. Spośród licznych form terapii prowadzonych w DPS należy wymienić: arterapię, biblioterapię, silwoterapię, choreoterapię oraz psychoterapię. Organizacja wolnego czasu mieszkańców jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez personel Domu. Mieszkańcy oprócz dostępu do prasy, książek i telewizji mają możliwość czynnego udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych.

W trosce o zdrowie i sprawność fizyczną mieszkańców funkcjonuje w Domu specjalistycznie wyposażony gabinet rehabilitacyjny, gdzie wykonywane są zabiegi fizykotyerapii, kinezyterapii, masaż leczniczy i ćwiczenia ogólnousprawniające.

Opiekę medyczną świadczy zespół wykwalifikowanych pielęgniarek. Opiekę i terapię świadczą zatrudnienie w Domu specjaliści: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, instruktor ds kulturalno-oświatowych, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, opiekunki, pokojowe.

DPS Nr 2 grafika
DPS Nr 2 grafika
DPS Nr 2 grafika
DPS Nr 2 grafika