Procedura przyjęcia

    PROCEDURA PRZYJĘCIA I ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

Do Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do Domu Pomocy Społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty:

 • wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem,
 • stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę,
 • zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w Domu Pomocy Społecznej,
 • opinia Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce,
 • decyzja emerytalno-rentowa lub o przyznaniu zasiłku stałego,
 • pisemna zgoda na potrącanie opłaty za pobyt przez właściwy organ emerytalno-rentowy lub Ośrodek Pomocy Społecznej ze świadczenia,
 • oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej oraz dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwy dla osoby ubiegającej się.

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania i jest ustalany przez Starostę Powiatu Lęborskiego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

 • mieszkaniec Domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku),
 • małżonek, rodzina (gdy takową posiadamy - dzieci, wnuki) - według umowy zawartej pomiędzy rodziną a Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale tylko wtedy jeżeli:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, gdy jej dochód jest wyższy niż 300 %  kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa 300 % tego kryterium,
 • w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie, gdy posiadamy dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.                                                                                                                           
  Gmina, z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przed przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny tego Domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu. Osoba oczekująca otrzymuje informacje o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, zapoznaje się z regulaminem i procedurami.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku wynosi: od marca 2021 r. - 4.379,42 zł.

 

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ Gminy i Powiatu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, adres tego organu musi być podany w wystawionej decyzji.