Realizacja grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Utworzono: 08-07-2021

Celem projektu POWER.05.02.22-00-0001/20 jest „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Wartość projektu: 51 665,82 

Wkład Funduszy Europejskich: 43 487,12 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. - 31.08.2021 r.

W ramach projektu POWER.05.02.22-00-001/20 jest „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, Powiat Lęborski na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku otrzymał Grant, którego celem jest realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników.

W ramach Grantu wsparciem zostało objętych 6 pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 2, których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski . Otrzymany Grant został przeznaczony na wypłatę 4-miesięcznych dodatków dla pracowników (pielęgniarek)

Otrzymany Grant:

DPS Nr 2 Lębork 51 665,82 zł

Projekt jest realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;

Realizacja grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 grafika