Dostawa sprzętu dla działu medycznego Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku

Utworzono: 28-08-2020

Znak sprawy: DPS-2-G.261.6.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art.4 pkt 8 przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 43, 84-300 Lębork zaprasza do złożenia oferty.
 2. Przedmiot zamówienia: „Dostawa sprzętu dla działu medycznego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku”.
 3. Termin realizacji zamówienia 01.10.2020 rok.
 4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego – adres Zamawiającego lub strona internetowa: www.dps2.lebork.pl.
 5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji lub dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – adres Zamawiającego lub e-mail: gospodarczy@dps2.lebork.pl.
 6. Kryteria wyboru ofert:

cena brutto za wykonanie zamówienia   (C)  –  z wagą  100 %

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

                         C min.

              C =  ------------  x 100 %                              1 % - 1 punkt

                         C bad.

gdzie:

C       – ilość punktów oferty badanej

C min.  – cena najniższa spośród wszystkich ofert

C bad.  – cena oferty badanej

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100 punktów.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania.
 2. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści – załącznik nr 3 do zapytania.
 3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia – nie jest wymagane.
 4. Warunki rękojmi i gwarancji – określone w umowie.
 5. Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym, wraz z podpisanym wzorem umowy i wypełnionym formularzem cenowym – załącznik nr 2 zapytanie cenowe,

- wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- złożyć w zabezpieczonej kopercie bądź wysłane pocztą elektroniczną opisane w następujący sposób:

            Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z napisem – „Dostawa sprzętu dla działu medycznego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku”.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty : DPS Nr 2 w Lęborku ul. Wojska Polskiego 43 – sekretariat bądź skrzynka e-mail: gospodarczy@dps2.lebork.pl do dnia 14-09-2020 roku do godziny 10.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-09-2020 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć osoby zainteresowane.
 3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 4. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku informuje, że w wyniku zebranych
ofert na dostawę sprzętu dla działu medycznego wybrana została oferta firm:
 
Ronomed Sp. z o.o.
ul. Przyjaźni 52/1U
53-030 Wrocław
 
Części opisu przedmiotu zamówienia nr 3, 4, 7, 8, 9,11, 12
 
eMtiM Marek Mazurkiewicz
ul. Andrzeja Struga 85/5
41-800 Zabrze

Części opisu przedmiotu zamówienia nr 1

Kredos Zbigniew Kadzewicz
ul. Popiełuszki 15
10-693 Olsztyn
Części opisu przedmiotu zamówienia nr 2, 5