Montaż drzwi płaszczowych w klasie odporności Ei 30

Utworzono: 26-10-2015

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE

ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Montaż drzwi płaszczowych Ei 30 w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Montaż drzwi płaszczowych Ei 30 w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. I Armii WP 43.

 1. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 16.11.2015 r. do 30.11.2015 r.
 1. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100 %.
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. do zapytania ofertowego;
 1. Sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie- cena powinna zawierać:
  1. wartość / usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
  2. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca i nie podlega waloryzacji.
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 1. Opis przedmiotu przygotowania oferty:
  1. należy ją przesłać lub złożyć w z zamkniętej kopercie na adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku  ul. I Armii WP 43 , 84-300 Lębork z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na montaż drzwi płaszczowych EI30 w DPS Nr2”
  2. bądź należy ją przesłać na adres e-mail: sekretariat@dps2.lebork.pl lub  gospodarczy@dps2.lebork.pl
  3. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.11.2015 r. do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.11.2015 r. o godzinie 13:15 w siedzibie zamawiającego.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Janusz Okoń lub Peitler Lucyna – telefon: 59 862 11 41

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku informuje, że w wyniku zebranych
ofert na wykonanie pełnego zakresu robót i czynności towarzyszących związanych
z demontażem starych drzwi i zamontowaniem nowych drzwi płaszczowych o klasie odporności EI30 wybrana została oferta firmy:
 
OLTOX s.c. Aleksander Łysiuk Tomasz Łysiuk
Warszkowo 87
76-100 Sławno