Zapytanie ofertowe na pieluchomajtki rok 2018

Utworzono: 08-12-2016

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE

ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Stała współpraca w zakresie sukcesywnej dostawy pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 43, na podstawie wniosków wystawionych przez lekarza lub zamówionych przez Zamawiającego – szczegółowy opis w załączniku.

2.     Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

3.      Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się ceną, zgodnością ze specyfikacją oraz doświadczeniem własnym w zakresie wcześniejszego użytkowania tych artykułów

4.      Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a)     Własny formularz ofertowy,

b)     Kartę techniczną oferowanego wyrobu,

c)      Wypis z krajowego rejestru sądowego.

5.       Sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie- cena powinna zawierać:

a)     wartość / usługę określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b)   każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – dopuszcza się złożenie kilku wariantów    asortymentu,

c)    cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca i nie podlega waloryzacji czasie trwania umowy.

6.       Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

7.       Opis przedmiotu przygotowania oferty:

a)     należy ją przesłać w z zamkniętej kopercie na adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku  ul. Wojska Polskiego 43 , 84-300 Lębork z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek dla DPS Nr2 w Lęborku”

b) bądź należy ją przesłać na adres e-mail: sekretariat@dps2.lebork.pl lub  gospodarczy@dps2.lebork.pl

c)   cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

8.     Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.12.2017 r. do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona bez otwierania.

9.     Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego.

 

10.    Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Janusz Okoń bądź Joanna Wrońska – telefon: 59 862 11 41  

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku informuje, że w wyniku zebranych ofert na
sukcesywną dostawę pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku wybrana została oferta firmy:
 
Farmpol Sp. z o.o.
ul. Nowatorów 8
80-298 Gdańsk