Zapytanie ofertowe na pieluchomajtki

Utworzono: 19-12-2014

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw pieluchomajtek.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: stała współpraca w zakresie sukcesywnej dostawy pieluchomajtek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, na podstawie wniosków wystawionych przez lekarza lub zamówionych przez Zamawiającego.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 2
84-300 Lębork, ul. I Armii W.P. 43
tel.: 59 8621 11 41
fax.: 59 8621 11 41
mail: gospodarczy@dps2.lebork.pl
NIP : 841-13-38-615, Regon 001005198
                                              Zapytanie ofertowe
W związku z art. 4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw pieluchomajtek.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest: stała współpraca w zakresie sukcesywnej dostawy pieluchomajtek do Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, ul. I Armii W.P. 43.
2.
Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy pieluchomajtek do Domu Pomocy Społecznej Nr 2, transportem wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Wykonawca dostarczy towar oznakowany znakiem CE, objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach, w tym spełniający normy ISO- 11948. Pieluchomajtki z podwójnym ściągaczem taliowym z laminatu umożliwiającego paraprzepuszczalność (oddychające całą powierzchnią). Z podwójnym wkładem chłonnym z superabsorbentem. Na wkładzie dodatkowa warstwa włókniowa umożliwiająca odprowadzanie wilgoci od skóry i rozprowadzanie wilgoci na całej powierzchni wkładu chłonnego. Wyposażona w elastyczne podwójne przylepce bez lateksu z podwójnym identykatorem wilgoci.  Dostawy winny być realizowane przystosowanym do tego celu transportem i w oryginalnych opakowaniach. Zamawiający wymaga wyceny opakowań po 30 w celu odpowiedniej gospodarki magazynowej ( każdy mieszkaniec otrzymuje 30 szt. pieluchomajtek nocnych i 30 szt. pieluchomajtek dziennych). Rzeczywiste wielkości dostaw mogą ulec niewielkim wahaniom z powodu zmieniającej się ilości zleceń na zaopatrzenie w środki.
Pieluchomajtki: rozmiar L - od 100cm do 150cm w pasie - chłonność minimum 2600ml
                      rozmiar M - od 75cm do 110cm w pasie - chłonność minimum 2300ml
3.
Wykonawca odbiera od Zamawiającego indywidualne dokumenty mieszkańca (zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze).
II. Termin realizacji zamówienia
Od dnia 01-12-2015 r. do 31-12-2015r.
III. Warunki płatności
Należność płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury Vat.
IV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1.
Joanna Wrońska –pielęgniarka – tel. 59 8621 11 41 wew. 31,
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.
Ofertę należy złóżyć na własnym formularzu.
2.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się złożenie kilku wariantów asortymentu. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie w sposób trwały oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
3.
Wszelkie poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
VI. Miejsce i termin składania ofert
Dom Pomocy Społecznej Nr 2, 84-300 Lębork, ul. I Armii W.P. 43-Sekretariat, Faxem bądź email dodnia 30.12.2014 r.
VII. Wybór Wykonawcy
1.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną,  zgodnością ze specyfikacją oraz doświadczeniem własnym w zakresie wcześniejszego użytkowania tych artykułów.
2.
Wzór umowy winien być przygotowany przez wykonawcę zamówienia i parafowany własnoręcznie lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i dołączony do złożonej oferty.
VIII. Inne postanowienia
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, że ilości dostarczanych pieluchomajtek mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od bieżących potrzeb.
4.
Zamawiający nie przewiduje zmiany cen w okresie trwania umowy
Lębork, dnia 19.12.2014 r