Zapytanie ofertowe na wykonanie fundamentu pod wirówkę w pralni

Utworzono: 17-02-2016

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE

ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Wykonanie fundamentu pod wirówkę w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie fundamentu pod wirówkę w pralni Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. I Armii WP 43.

 1. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.03.2016 r. do 11.03.2016r
 1. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100 %.
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. do zapytania ofertowego;
  2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 1. Sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie- cena powinna zawierać:
  1. wartość / usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
  2. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca i nie podlega waloryzacji.
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 1. Opis przedmiotu przygotowania oferty:
  1. należy ją przesłać lub złożyć w z zamkniętej kopercie na adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku  ul. I Armii WP 43 , 84-300 Lębork z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na wykonanie fundamentu pod wirówkę w DPS Nr2”
  2. bądź należy ją przesłać na adres e-mail: sekretariat@dps2.lebork.pl lub  gospodarczy@dps2.lebork.pl
  3. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.02.2016 r. do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.02.2016 r. o godzinie 13:15 w siedzibie zamawiającego.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Janusz Okoń lub Peitler Lucyna – telefon: 59 862 11 41

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku informuje, że w wyniku zebranych
ofert na wykonanie pełnego zakresu robót i czynności towarzyszących związanych
z wykonaniem fundamentu pod wirówkę w pralni wybrana została oferta firmy:
 
Usługi Brukarskie WORKBRUK Janusz Płotka
ul. Pl. Młodzieży 17/2
84-300 Lębork