Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu monitoringu

Utworzono: 02-03-2015

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania systemu monitoringu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót i czynności towarzyszących, związanych z wykonaniem sytemu monitoringu.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 2
84-300 Lębork, ul. I Armii W.P. 43
tel.: 59 8621 141
fax.: 59 8621 141
mail: gospodarczy@dps2.lebork.pl
NIP : 841-13-38-615, Regon 001005198
                                              Zapytanie ofertowe
W związku z art. 4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania systemu monitoringu.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót i czynności towarzyszących, związanych z wykonaniem sytemu monitoringu do Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, ul. I Armii W.P. 43.
2.
Szczegółowy zakres prac:
  1. Instalacja kamer stałych zewnętrznych i wewnętrznych monitoringu wizyjnego.
  2. Instalacja urządzeń obsługi monitoringu wizyjnego, Monitor 32", rejestrator DVR-16 kanałów, dysk twardy minimum 4 TB.
  3. Montaż 16 kamer - 5 kamer zewnętrznych z oświetlaczem podczerwieni do 60 m i 11 kamer wewnętrznych kopułowych z oświetlaczem podczerwieni.
  4. Doprowadzenie linii internetowej z budynku A do B.
  5. Okablowanie budynku w celu montażu kamer przemysłowych.
  6. Montaż i uruchomienie sytemu oraz konfiguracja sieci komputerowej.
  7. Rodzaj, długość i ilość materiałów montażowych po oględzinach obiektu na miejscu.

Materiały użyte do budowy monitoringu i systemu bezpieczeństwa, powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania norm, posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty techniczne.

II. Termin realizacji zamówienia
Od dnia 01-04-2015 r. do 30-04-2015r.
III. Warunki płatności
Należność płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury Vat.
IV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1.
Janusz Okoń – tel. 59 8621 141,
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.
Ofertę należy złóżyć na własnym formularzu.
2.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się złożenie kilku wariantów asortymentu. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie w sposób trwały oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
3.
Wszelkie poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
VI. Miejsce i termin składania ofert
Dom Pomocy Społecznej Nr 2, 84-300 Lębork, ul. I Armii W.P. 43-Sekretariat, Faxem bądź email dodnia 13.03.2015 r.
VII. Wybór Wykonawcy
1.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną.
 
Lębork, dnia 02.03.2015 r
 
Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku informuje, że w wyniku zebranych ofert na wykonanie systemu monitoringu wybrana została oferta firmy:
 
Firma Handlowo-Usługowa "Complex"
ul. Młynarska 7
84-300 Lębork
 
Cena oferty brutto: 12000,00 PLN
(słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
 
Cena oferty obejmuje:
1. rejestrator cyfrowy - i7-Y0616VH
2. dysk przemysłowy - 4T-wd purple
3. kamera wewnętrzna kopułkowa Hd-tvi 2mpx 2.8mm z podczerwienią i8-41c
4. kamera zewnętrzna z podczerwienią 2Mpx i8-57c
5. telewizor samsung 32" HD
6. zasilacz 12v/10A
7. Mateiały pomocnicze wraz z maontażem
 
Lębork, dnia 23.03.2015 r