Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości stałych mieszanych oraz odpadów kuchennych

Utworzono: 10-06-2015

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH MIESZANYCH ORAZ ODPADÓW KUCHENNYCH

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa wywozu nieczystości stałych – odpadów komunalnych mieszanych oraz odpadów kuchennych z posesji Domu Pomocy Społecznej przy ul. I Armii WP 43. Wykonawca zapewni bezpłatny pojemnik na nieczystości stałe oraz odpadki kuchenne.

 1. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.
 1. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100 %.
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. do zapytania ofertowego;
 1. Sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie- cena powinna zawierać:
  1. wartość / usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
  2. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 1. Opis przedmiotu przygotowania oferty:
  1. należy ją przesłać w z zamkniętej kopercie na adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku  ul. I Armii WP 43 , 84-300 Lębork z dopiskiem „Zapytanie ofertowe”
  2. bądź należy ją przesłać na adres e-mail: sekretariat@dps2.lebork.pl lub  gospodarczy@dps2.lebork.pl
  3. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką jeden dla nieczystości stałych mieszanych, drugi dla odpadów kuchennych.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2015 r. do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.06.2015 r. o godzinie 13:15 w siedzibie zamawiającego.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Janusz Okoń – telefon: 059 862 11 41    

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku informuje, że w wyniku zebranych
ofert na wykonanie wywozu nieczystości wybrana została oferta firmy:
 
REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16
02-981 Warszawa
oddział Lębork
ul. Kossaka 91-95
84-300 Lębork
 
Cena oferty za pojemnik 1,1 m3 brutto: 86,80 zł
(słownie: osiemdziesiąt sześć złotych 80/100)
 
Cena oferty za pojemnik 120 l brutto: 21,60 zł
(słownie: dwadzieścia jeden złotych 60/100)
 
 
Lębork, dnia 22.06.2015 r