Zapytanie ofertowe na zakup pralnico-wirówki przemysłowej mocowanej do podłoża

Utworzono: 26-07-2018

 

                                                                                                                                                        Lębork dnia 25-07-2018

Znak sprawy: DPS-2-G.261.4.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art.4 pkt 8 przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

 1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 43, 84-300 Lębork zaprasza do złożenia oferty.
 2. Przedmiot zamówienia: „Zakup pralnico-wirówki przemysłowej mocowanej do podłoża”.
 3. Termin realizacji zamówienia 31.08.2018 rok.
 4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego – adres Zamawiającego lub strona internetowa: www.dps2.lebork.pl.
 5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji lub dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – adres Zamawiającego lub e-mail: gospodarczy@dps2.lebork.pl.
 6. Kryteria wyboru ofert:

a) cena brutto za wykonanie zamówienia   (C)  –  z wagą  80 %

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

                         C min.

              C =  ------------  x 80 %                              1 % - 1 punkt

                         C bad.

gdzie:

C       – ilość punktów oferty badanej

C min.  – cena najniższa spośród wszystkich ofert

C bad.  – cena oferty badanej

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 80 punktów.

b)  okres gwarancyjny  (OG)    -  z wagą 15 %

Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę oferowany okres gwarancyjny.

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

                             G bad.

              OG =  ------------  x 15 %                              1 % - 1 punkt

                            G max.

gdzie:

OG    –  ilość punktów oferty badanej

G bad.  – długość okresu gwarancyjnego oferty badanej

G max.  – najdłuższy okres gwarancyjny spośród wszystkich ofert

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 15 punktów.

c) cena brutto za dostawę oraz montaż z uruchomieniem  (DU)  -   z wagą   5%

Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę oferowaną wielkość kosztów dostawy oraz montażu wraz z uruchomieniem pralnico-wirówki w siedzibie.

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

                          DM min.

              DW =  ------------  x 5%                              1 % - 1 punkt

                         DM  bad.

gdzie:

DW      –  ilość punktów oferty badanej

DM min. – najniższa cena spośród wszystkich ofert  

DM bad.  –  cena oferty badanej

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 5 punktów.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania.
 2. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści – załącznik nr 3 do zapytania.
 3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia – nie jest wymagane.
 4. Warunki rękojmi i gwarancji – określone w umowie.
 5. Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym, wraz z podpisanym wzorem umowy i wypełnionym formularzem cenowym – załącznik nr 2 zapytanie cenowe,

- wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy,

- złożyć w zabezpieczonej kopercie bądź wysłane pocztą elektroniczną opisane w następujący sposób:

Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z napisem – „Zakup pralnico-wirówki przemysłowej mocowanej do podłoża”.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty : DPS Nr 2 w Lęborku ul. Wojska Polskiego 43 – sekretariat bądź skrzynka e-mail: gospodarczy@dps2.lebork.pl do dnia 08-08-2018 roku do godziny 10.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-08-2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć osoby zainteresowane.
 3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 4. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku informuje, że w wyniku zebranych
ofert na Zakup pralinco-wirówki przemysłowej montowanej do podłoża wybrana została oferta firmy:
 
FMP Pramazut Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 60 A
26-001 Namysłów