Zapytanie ofertowe o wykonanie mebli tapicerowanych

Utworzono: 01-03-2018

                                                                                                                                                        Lębork dnia 01-03-2018

Znak sprawy: DPS-2-G.261.2.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

 

1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 43, 84-300 Lębork zaprasza do złożenia oferty.

2.  Przedmiot zamówienia: „Wykonanie mebli tapicerowanych dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku ”.

3.   Termin realizacji zamówienia 15.04.2018 rok.

4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego – adres Zamawiającego lub strona internetowa: www.dps2.lebork.pl.

5.  Miejsce lub sposób uzyskania informacji lub dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – adres Zamawiającego.

6. Kryteria wyboru ofert – cena 100%, przy spełnieniu wymagań określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został dołączony do zapytania – załącznik nr 1 do zapytania.

7.   Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści – załącznik nr 3 do zapytania.

8.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia – nie jest wymagane.

9.    Warunki rękojmi i gwarancji – określone w umowie.

10.  Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym, wraz z podpisanym wzorem umowy i wypełnionym formularzem cenowym – załącznik nr 2 zapytanie cenowe,

- wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy,

- złożyć w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z napisem – „Wykonanie mebli tapicerowanych dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku”.

11. Miejsce i termin złożenia oferty : DPS Nr 2 w Lęborku ul. Wojska Polskiego 43 – sekretariat do dnia 09-03-2018 rok do godziny 10.00.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09-03-2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć osoby zainteresowane.

13.  Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

14.  Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

15. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.